TABLE 3.

MICs of β-lactams for E. coli TOP10(pHindIII-RTG-4), E. coli TOP10(pRTG4-S69), E. coli TOP10(pRTG4-V49), E. coli TOP10(pRTG4-S69-V49), E. coli TOP10(pRTG-3), and E. coli TOP10 reference strain

β-LactamMIC (μg/ml)
E. coli TOP10(pHindIII-RTG-4)E. coli TOP10(pRTG4-S69)E. coli TOP10(pRTG4-V49)E. coli TOP10(pRTG4-S69-V49)E. coli TOP10(pRTG-3)E. coli TOP10
Amoxicillin>256>256>256>2565122
Amoxicillin + CLAa3232323242
Ticarcillin>256>256>256>256>5122
Ticarcillin + CLA>256>256>256>256162
Piperacillin>256>256>256>256321
Cephalothin64864844
Cefuroxime422222
Cefotaxime0.250.250.250.250.060.06
Ceftazidime10.510.50.120.12
Cefepime40.540.50.060.06
Cefpirome10.2510.250.060.06
Imipenem0.120.120.120.120.120.12
  • a CLA, clavulanic acid (4 μg/ml).