TABLE 2

Features of the blaOXA-23 gene

SpeciesMolecular patternIsolate no.ProvinceaTransposonLocationCopy no.
A. baumanniiST75 (CC92)6XJ, BJTn2009Plasmid, 78 kb1
HBTn2009Plasmid, 50 kb1
Chromosome1
GD, SHTn2009Chromosome1
SCTn2008Chromosome1
ST76 (CC92)1HLJTn2009Chromosome1
ST88 (CC92)1SCTn2008Chromosome1
ST90 (CC92)2SH, HBTn2009Chromosome1
ST913XJ, ZJ, HN1Tn2009Chromosome1
ST92 (CC92)7XJ, BJ, HLJ, NMGTn2009Plasmid, 78 kb1
HB, ZJTn2009Chromosome1
SCTn2008Chromosome1
ST118 (CC92)1SX1Tn2009Plasmid, 78 kb1
ST136 (CC92)1GDTn2009Plasmid, 50 kb1
Chromosome1
ST137 (CC92)1HLJTn2009Plasmid, 78 kb1
ST138 (CC92)7LN, SC, HLJTn2009Plasmid, 78 kb1
XJTn2009Plasmid, 78 kb1
Chromosome1
ZJ, HB, BJTn2009Plasmid, 78 kb1
ST189 (CC92)1XJTn2009Plasmid, 78 kb1
ST223 (CC92)1HN1Tn2009Plasmid, 78 kb1
ST2541GDTn2009Chromosome2
ST346 (CC92)1SX1Tn2009Chromosome2
ST365 (CC92)1GDTn2006Chromosome1
ST381 (CC92)4GD, SC, ZJTn2009Chromosome1
HBTn2009Chromosome2
ST395 (CC92)1ZJTn2009Chromosome1
ST492 (CC92)1AHTn2009Chromosome1
ST5171GDTn2008Chromosome1
ST5202BJ, HLJTn2009Plasmid, 78 kb1
ST5221XJTn2009Chromosome1
ST523 (CC92)1XJTn2009Chromosome1
ST5241HN1Tn2009Plasmid, 78 kb1
ST525 (CC92)1SXTn2009Plasmid, 78 kb1
ST5261NMGTn2009Plasmid, 78 kb1
ST527 (CC92)1HNTn2009Plasmid, 78 kb1
ST5281SHTn2009Chromosome1
ST5291JSTn2009Chromosome1
ST5311GDTn2008Chromosome2
ST532 (CC92)1BJTn2009Plasmid, 78 kb1
ST533 (CC92)1GDTn2009Chromosome1
ST6681SDTn2009Plasmid, 78 kb1
ST669 (CC92)1HLJTn2009Plasmid, 78 kb1
ST670 (CC92)1HN1Tn2009Chromosome1
ST6711JXTn2009Chromosome1
ST736 (CC92)1SHTn2009Chromosome1
A. nosocomialisPFGE clone A1BJTn2009Plasmid, 78 kb1
PFGE clone B1BJTn2009Plasmid, 78 kb1
PFGE clone C1HN1Tn2009Plasmid, 78 kb1
  • a AH, Anhui; BJ, Beijing; GD, Guangdong; HB, Hubei; HLJ, Heilongjiang; HN, Hunan; HN1, Henan; LN, Liaoning; JS, Jiangsu; JX, Jiangxi; NMG, Inner Mongolia; SC, Sichuan; SD, Shandong; SH, Shanghai; SX, Shanxi; SX1, Shaanxi; XJ, XinJiang; ZJ, Zhejiang.