TABLE 1

Distribution of β-lactamases

β-Lactamase(s)No. of strains%
SHV group3852.8
    SHV-122433.3
    SHV-12 + TEM-11318
    SHV-211.4
CTX-M group3041.6
    CTX-M-151115.3
    CTX-M-15 + TEM-122.8
    CTX-M-111.4
    CTX-M-1 + TEM-156.9
    CTX-M-1 + TEM-8411.4
    CTX-M-1445.5
    CTX-M-14 + TEM-168.3
VIM-1 + KPC-222.8
CMY-222.8
Total72100